Ajutor
Condiții de utilizare

Acordare stimulent de inserție

Acte necesare

 • (După caz) Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar, care să ateste frecventarea cursurilor la învăţământul de zi făra întrerupereCerere tip
 • Carte de identitate - Copie după actul de identitate al solicitantului şi al soţului/soţie
 • Certificat de naștere copil - Copie după certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită idemnizaţia
 • Certificat de naștere ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere - Copie după certificatele de naştere ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere
 • Livretul de familie sau certificatul de căsătorie (După caz) Copie după livretul de familie sau certificatul de căsătorie
 • Adeverinţă eliberată de angajator (anexa 2 la HG.449/2016) sau de către entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri supuse impozitului din care să rezulte stagiul de cotizare, ultima zi a concediului de maternitate şi venitul net realizat (după caz) - Atenționare: Pentru persoanele care au obținut venituri în străinătate în ultimele 24 luni, anterior nasterii copilului, se depune dovada cu venitul net și dovada încetării activității traduse în limba română.
 • Adeverinţă de venit (După caz) Dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau, după caz, dovada privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului, elliberate de autorităţile competente (declaraţia unică) – pentru persoanele ce realizează venituri din activităţi independente/agricole
 • Adeverință învățământ (După caz) Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar, care să ateste frecventarea cursurilor la învăţământul de zi făra întrerupere
 • Decizie suspendate/încetare activitate (După caz) Adeverință continuare activitate
 • Alte acte doveditoare privind veniturile (După caz) Adeverinţă eliberată de angajator pentru celălalt părinte (cu data angajării) sau dovata veniturilor realizare
 • Anchetă socială în cazul familiilor constituite prin uniune consensuală pentru solicitanții care locuiesc în altă unitate administrativ teritorială decât a UAT Aiud
 • Alte documente (După caz) Ceritifcatul de persoană cu handicap al copilului, adeverinţă de la medicul specialist din care să rezulte naşterea prematură, hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei şi de încuviinţare a adopţiei, hotărârea de stabilire a plasamentului, hot. jud. de instituire a tutelei, etc.
 • Adeverinţă concediu sarcină de la Casa de Asigurări de Sănătate Alba - După caz
 • Declaraţia pe propria răspundere a persoanei îndreptăţite din care să reiasă că se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului şi că acesta nu este încredinţat sau dat în plasament unei alte persoane și declaraţia de proprie răspundere din care să rezulte că celălalt părinte nu beneficiază de idemnizaţie / stimulent
 • Adeverinţă sau extras de cont de card (După caz) Dacă se doreşte virarea idemnizaţiei în cont