Ajutor
Condiții de utilizare

Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței

Acte necesare

 • Cerere şi declaratie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute (formular tip)
 • Copii după actele de identitate aflate în termen de valabilitate ale membrilor familiei cu domiciliul/reşedinţa la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte/buletin de identitate, carte de identitate provizorie, certificat de naştere pentru copiii sub 14 ani, permis de şedere temporară sau permanentă sau document de identitate pentru cetăţenii străini sau apatrizi)
 • Documente din care să rezulte situaţia juridică a minorului faţă de reprezentantul sau legal - după caz
 • Certificat de căsătorie/ Hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ; Certificat de deces – unde e cazul
 • Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local – eliberat de Primăria Municipiului Aiud – în termen de valabilitate – pentru fiecare dintre membrii familiei
 • Adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice Locale – în termen de valabilitate – pentru persoanele majore
 • Adeverinţă privind terenul agricol eliberată de Primăria Municipiului Aiud în termen de valabilitate – menţionând toţi membrii familiei
 • Dovada privind totalitatea veniturilor nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii - după caz
 • Acte din care să rezulte calitatea titularului faţă de imobilul pentru care se solicită ajutorul proprietar (copie dupa actul de proprietate, donaţie, certificat de moştenitor, etc), chiriaş (copie contract de închiriere), comodatar(contract de comodat) împuternicit (împuternicire notarială de la proprietar/chiriaş), contractul de înstrăinare cu clauza de întreţinere sau drept de habitaţie; certificat de calitate de moștenitor pentru moştenitorii care nu au deschis procedura succesorală – notar public; adeverinţă eliberată de la registrul agricol din cadrul Primăriei Municipiului Aiud pentru persoanele care nu se regăsesc în situaţiile de mai sus
 • Certificatul de înmatriculare/ cartea de identitate a autoturismului/ autoutilitarei/autocamionului/motocicletei deţinut/e în proprietate, închiriere, concesiune, comodat cartea de identitate a autoturismului/ autoutilitarei/autocamionului/motocicletei deţinut/e în proprietate, închiriere, concesiune, comodat etc. - Atenţionare: Obligatoriu daca este cazul
 • Cea mai recentă factură de gaz - Atenţionare: Obligatoriu în cazul celor care folosesc pentru încălzirea locuinţei gaze naturale
 • Cea mai recentă factură de energie electrică - Atenţionare: Obligatoriu în cazul celor care folosesc pentru încălzirea locuinţei energie electrică