Ajutor
Condiții de utilizare

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri

Acte necesare

  • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice
  • Cod de Identificare Fiscală
    In functie de tipul de act
  • Autorizația de construire; Anunțul de începere al lucrărilor înregistrat la organul emitent al autorizației de construire/ Proces verbal/ Balanță de verificare analitică/ Analitic cont 231 cu evidențierea plăților către organul emitent al autorizației de construire și I.S.C. și copii ale documentelor de plată/ Analitic cont 213 cu evidențierea echipamentelor tehnologice aferente investiției/ Analitic oricare alt cont în care s-au înregistrat cheltuieli atribuite direct investiţiei/ Regularizarea taxei de autorizare/ Schiță cu suprafața construită la sol/ Act dobândire/ Fișa bunului imobil/ Proces verbal de licitație/ Act adjudecare/ Rezilierea contractului de leasing/ Proces verbal de predare-primire bun/ Raportul de evaluare necesar înregistrării în contabilitate/ Delegație și copie CI delegat/ Contract de concesiune/închiriere/ Raport de evaluare